Metryczka

 

ARBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 33
05-816 Opacz k. Warszawy
Polska

Tel. +48 (0)22 723 86 50
Fax +48 (0)723 82 97
poland@arburg.com
www.arburg.pl

Zarzad: Eugen Hehl - Prezes Zarzadu

NIP 534-000-01-48
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000146863
Wysokość kapitału zakładowego: 199.500 zł